PERATURAN DAN PANDUAN KOLEJ | KOLEJ LIMA BELAS
» PERATURAN DAN PANDUAN KOLEJ

PERATURAN DAN PANDUAN KOLEJ

Suatu perintah dan panduan untuk mengadakan peruntukan  bagi memelihara ketenteraman  dan tatatertib  di dalam kolej dan bagi perkara lain yang berhubungan dengannya.

Dokumen rujukan yang digunakan adalah :

  • Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, Perlembagaan Universiti Putra Malaysia, Kaedah –Kaedah Universiti Putra Malaysia (Tatatertib Pelajar-Pelajar) 20

C1529708217